Prawo rodzinne i podziały majątku - alimenty i opieka nad dziećmi - Grudziądz

Kancelaria adwokacka Macieja Przybyła zajmuje się wszystkimi zagadnieniami łączącymi się z prawem rodzinnym, karnym, spadkowym i cywilnym. Udzielamy porad prawnych w związku z rozmaitymi wątpliwościami dotyczącymi obowiązujących uregulowań. Pomagamy również w sporządzaniu pism procesowych dotyczących postępowań przedsądowych, sądowych oraz polubownego rozwiązywania sporów. Podejmujemy się wszelkich czynności przygotowujących do złożenia pozwu o rozwód lub wystąpienia o alimenty w imieniu własnym lub dziecka.

 

Rozwody

Nasza kancelaria obsługuje wszystkie zagadnienia związane z rozwodami. Pomagamy w określaniu strategii postępowania oraz naświetlamy naszym klientom możliwości i konsekwencje istniejące przy składaniu i formułowaniu pozwu. Wyczerpująco przedstawiamy okoliczności związane z rozwodem z orzekaniem o winie lub bez, a także wskazujemy, co może być materiałem dowodowym, świadczącym na korzyść naszego klienta oraz w jaki sposób może on być zebrany. Dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu radzimy sobie z nawet najbardziej skomplikowanymi sprawami rozwodowymi.

 

Alimenty

Oferujemy wszechstronną pomoc w związku z występowaniem o przyznanie alimentów, zmianę ich wysokości lub sprawami związanymi z uchylaniem się od ich płacenia. Pomagamy zarówno małżonkom, którzy występują o przyznanie im alimentów od byłego współmałżonka w przypadku rozwodu z orzeczeniem o winie, jak i przy jego braku. Ułatwiamy również postępowanie osobom, które chcą zwrócić się do sądu o przyznanie alimentów na wspólne dzieci albo kwestię tą chcą rozwiązać na drodze zawarcia ugody między małżonkami.

 

Prawa rodzicielskie i opieka nad dzieckiem

Zajmujemy się sprawami związanymi z prawami rodzicielskimi i opieką nad dzieckiem. Ułatwiamy występowanie o ograniczenie lub pozbawienie praw rodzicielskich w związku z zaniedbywaniem dziecka, lub działaniem niezgodnym z jego najlepszymi interesami. Pomagamy też w wykazywaniu, że ustały okoliczności, dla których dana osoba została pozbawiona praw rodzicielskich i składamy w imieniu naszych klientów wnioski o ich przywrócenie.

Doradzamy i reprezentujemy naszych klientów podczas spraw związanych z występowaniem o opiekę nad dzieckiem lub zmianę warunków, na jakich mogą się odbywać kontakty jednego z rodziców z dzieckiem. Podejmujemy się działań w przypadku naruszania przez jedno z rodziców ustalonych wcześniej przez sąd rodzinny zasad.

 

Podział majątku i rozdzielność majątkowa

Wykonując usługi adwokackie z obszaru prawa rodzinnego, podejmujemy się również pomocy dotyczącej podziału majątku i rozdzielności majątkowej. Rozdzielność majątkowa może być przeprowadzana zarówno przed zawarciem małżeństwa, jak i podczas jego trwania, gdy z różnych przyczyn małżonkowie pragną w sposób inny niż ustawowy zadysponować posiadanymi przez siebie dobrami. Podział majątku następuje z chwilą ustania małżeństwa wskutek m.in. rozwodu, separacji lub upadłości jednego z małżonków. Podział jest więc niezbędny w ramach prowadzonego rozwodu. Pomoc adwokata może się okazać przydatne we wszystkich tych sytuacjach, jednak jest szczególnie istotna w razie wątpliwości i nieścisłości co do tego, co wchodzi w skład majątku wspólnego w konkretnej sytuacji. Przy sprawie rozwodowej udział adwokata pomaga w zabezpieczeniu i reprezentowaniu interesów jednej stron. Natomiast przy podziale przed lub w trakcie trwania związku małżeńskiego ułatwia prawidłowe sporządzenie stosownych dokumentów.