Sprawy ubezpieczeniowe. Jak rozstrzygać spory z towarzystwami ubezpieczeń?

Sprawy ubezpieczeniowe. Jak rozstrzygać spory z towarzystwami ubezpieczeń?

Umowa ubezpieczeniowa jest jedną z umów cywilnoprawnych, zatem organem upoważnionym do rozstrzygania wszelkich sporów z nią związanych jest przede wszystkim sąd cywilny. Niestety, jak wszyscy wiemy, rozprawy sądowe są dla nas nie tylko kosztowne i uciążliwe, ale często trwają, także odwlekają się w czasie. Rozprawa sądowa wiąże się również z niemałym stresem, ponieważ jako poszkodowani będziemy musieli stale brać udział w całym postępowaniu procesowym (co dotyczy również składania zeznań). Oczywiście proces przed sądem cywilnym okazać się może ostatecznością, ponieważ istnieje również kilka ciekawych i mniej uciążliwych alternatyw w kontekście sporu z towarzystwami ubezpieczeniowymi.

Polubowne załatwienie sprawy jako alternatywa dla procesu sądowego

Bardzo korzystnym zarówno dla nas, jak i samego towarzystwa ubezpieczeniowego, z którym mamy problem, jest rozwiązanie sporu poprzez ugodę. Najprostszym na to sposobem jest skorzystanie z sądu polubownego, gdzie wyrok tej instancji jest ostateczny, co nie tylko znacznie skraca czas całego postępowania, ale również pozwala zaoszczędzić sporo pieniędzy obu stronom sporu. Arbitrażem w takim postępowaniu zajmują się oczywiście uprawnione do tego osoby, które w sposób teoretyczny i praktyczny mają do czynienia z rynkiem ubezpieczeń. Proces przed sądem polubownym może zostać przeprowadzony w sposób mediacyjny oraz arbitrażowy.

Mediacje, jak sama nazwa wskazuje, polegają na tym, że niezależny specjalista pomoże wynegocjować jak najkorzystniejsze dla obu stron sporu rozwiązanie, co ostatecznie doprowadzi do kompromisu i zakończenia sporu. W przypadku trybu arbitrażowego w grę nie wchodzą żadne negocjacje. Za to jest osoba odpowiedzialna za arbitraż, która wydaje ostateczny wyrok na podstawie analizy zgromadzonych w sprawie dokumentów. Aby skorzystać z opcji polubownego rozstrzygnięcia spor, należy złożyć odpowiedni wniosek do sekretariatu Sądu Polubownego przy Rzeczniku Ubezpieczonych, który zawierać powinien przede wszystkim pełne dane stron sporu, żądania stron oraz dowody, jak również opis pełnej sytuacji związanej ze sporem, która powinna zawierać stanowiska obu stron. Zapraszamy do korzystania z porad prawnych.