Postępowanie rejestrowe w KRS krok po kroku

Postępowanie rejestrowe w KRS krok po kroku

Osoba, która składa wniosek w KRS, powinna zdawać sobie sprawę z tego jak prawidło złożyć taki wniosek, czyli na jakim formularzu i jakie dokumenty należy dołączyć. Dzięki temu może bezproblemowo i szybko uzyskać wpis w rejestrze i uniknąć zwrotu wniosku.

Jakimi drogami można złożyć wniosek w KRS?

Istnieją trzy możliwości złożenia wniosku:

 • w sądzie - w tym przypadku trzeba mieć dodatkową kopię wniosku;
 • drogą listowną- listem poleconym;
 • drogą elektroniczną - z bezpiecznym elektronicznym podpisem.

Jak złożyć wniosek w KRS?

Przede wszystkim trzeba zacząć od wybrania właściwego formularza. Są one dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości i w sądach rejestrowych. W sprawach rejestrowych należy udać się do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub adres siedziby podmiotu, którego dotyczy wpis. Powinno się zadbać, aby we wniosku znalazły się odpowiednie wymagane załączniki.

Wpis do KRS podlega opłacie, a więc trzeba ją uiścić, w przeciwnym razie wniosek zostanie odrzucony. Opłaty można dokonać w kasie sądu, w którym składany jest wniosek lub na rachunek sądu przelewem bankowym. W drugim przypadku do wniosku trzeba dołączyć potwierdzenie przelewu.

Etapy postępowania rejestrowego:

 • Badanie warunków formalnych wniosku - ustalane jest, czy wniosek został złożony prawidłowo i we właściwym wydziale KRS.
 • Materialne badanie wniosku - sąd sprawdza, czy wniosek jest poprawny, zgodny z przepisami prawa oraz czy dokumenty są prawidłowe i oryginalne.

Następnie sąd może orzec o wpisie do rejestru, odmowie wpisu lub zwrócić wniosek.

Jak uniknąć zwrotu formularza z KRS?

Sąd może zwrócić wniosek lub poprosić o jego uzupełnienie w przypadku, gdy:

 • urzędowy formularz zawiera błędy, omyłki pisarskie lub literówki popełnione przy wypisywaniu;
 • wniosek nie został złożony na prawidłowym formularzu urzędowym;
 • wniosek nie został opłacony;
 • nie wszystkie rubryczki we wniosku zostały wypełnione bądź skreślone;
 • brakuje dołączonych do wniosku odpowiednich dokumentów.

Wspomniane wyżej sytuacje opóźniają rozpatrzenie wniosku, a nawet mogą generować dodatkowe koszty. Zostało to określone w Ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym. Art. 23. KRS: “Badanie danych zawartych we wniosku o wpis do Rejestru

 1. Sąd rejestrowy bada, czy dołączone do wniosku dokumenty są zgodne pod względem formy i treści z przepisami prawa.
 2. Sąd rejestrowy bada, czy dane wskazane we wniosku o wpis do Rejestru w zakresie określonym w art. 35 dane podmiotów podlegające wpisowi w Rejestrze pkt 1 i 2 oraz art. 38 dział 1 rejestru przedsiębiorców pkt 1 lit. h są prawdziwe. W pozostałym zakresie sąd rejestrowy bada, czy zgłoszone dane są zgodne z rzeczywistym stanem, jeżeli ma w tym względzie uzasadnione wątpliwości.”

W przypadku zwrócenia wniosku może on być ponownie złożony w terminie 7 dni od daty doręczenia zarządzenia o zwrocie. Po upływie tego terminu wniosek zostanie potraktowany tak, jakby nigdy nie został złożony.